fbpx

Публічний договір

 Про надання послуг фітнес-клубу
 
 
м. Бровари                                                                                         
 
      «         »    ___________________    2020 року                                                                        
 
 
Цей договір про надання послуг фітнес-клубу (надалі – «Договір») укладений між:
 
(1)    Фізичною особою-підприємцем Буровою Яною Петрівною, громадянином України, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, дата та номер запису: 02.07.2015 р. 2 355 000 0000 017635 та виступає  у якості виконавця (надалі – «Виконавець»); та
 
(2) ____________________________________________________________________, громадянином
     _______________________________________,
       паспорт серії ______ № ___________________, виданого
  _______________________________________________,
який проживає за адресою: _______________________________________________________,


тел. ______________________________, який діє у якості замовника (надалі – «Замовник»),
E-MAIL _________________________________  Дата народження : ___________________________
Надалі за цим Договором Замовник та Виконавець разом іменуються як «Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
 
ОСКІЛЬКИ, Виконавець має можливість надати оплатні Послуги Замовнику щодо занять у фітнес – Клубі (Далі –Клуб), а Замовник бажає отримувати такі Послуги,
 
ТОМУ, СТОРОНИ вирішили укласти цей Договір на наступних умовах:
 
СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.                   Виконавець зобов’язується надати Замовникові Послуги щодо занять у Клубі.
1.2.                   Замовник зобов’язується сплатити винагороду Виконавцю за надання Послуг в розмірі, порядку та на умовах, які визначені цим Договором.
1.3.                   Виконавець може надати Замовнику інші Додаткові Послуги за окрему плату в порядку та на умовах, які визначаються Виконавцем.
1.4.                   Особливості, порядок та умови надання Послуг та/або Додаткових Послуг визначаються цим Договором та правилами Клубу (надалі – «Правила»), які визначені у Додатку № 1 до цього Договору. Будь-які та всі терміни, які вжиті з великої літери у цьому Договорі, вживаються у такому самому значенні, яке надане їм у Правилах, якщо їм не надано інше значення у цьому Договорі.
 
 
СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОБСЯГ
2.1.         Для надання Послуг, але не раніше здійснення оплати їх вартості відповідно до Статті 5 цього Договору, Виконавець надає Замовнику Картку, в залежності від обраного типу, строку дії (надалі – «Строк Дії») якої вписано додатково.
2.2.         Сторони погодили, що після закінчення Строку Дії, Послуги вважаються наданими Замовнику належним чином, належної якості та у повному обсязі.
 
2.3.         Замовник обрав Картку типу ______________________________________________. В Залежності від типу Картки, Виконавець надає Послуги згідно графіку, визначеного в Правилах.
2.4          Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу у разі виникнення наступних підстав: визнання компетентними органами певних днів святковими (неробочими) або вихідними; виникнення будь-яких обставин, зокрема пов’язаних з технічним та санітарним станом приміщення, які Виконавець буде вважати такими, що можуть завдати шкоду Замовнику або нести загрозу його здоров’ю чи життю. Про такі зміни розкладу Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення відповідної інформації у соціальній мережі «Facebook» (https://totalfitnessua) та/або будь-яким іншим способом сповіщення. Такі зміни не вважаються зміною умов Договору та такими, що здійснюються на власний розсуд.
2.5.         Підписуючи цей Договір, Замовник запевнює та гарантує, що Замовник ознайомлений з Правилами та зобов’язується їх дотримуватись, а у разі їх порушення або невиконання - нести відповідальність згідно положеннями цього Договору, Правилами та чинним законодавством України.
2.6.         Сторони домовились і погодились, що цей Договір в цілому та будь-яка його частина відповідає вільному волевиявленню Сторін і не можуть бути визнаними такими, що не відповідають інтересам обох Сторін.
 
 
СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1.            Замовник має право:
3.1.1.      вимагати належного ставлення та поваги до себе з боку працівників Виконавця;
3.1.2.      отримувати Послуги на умовах та в порядку, передбаченими цим Договором та Правилами у відповідності до типу картки, обраної Замовником за цим Договором;
3.1.3.      замовляти Додаткові Послуги (Додаткові Послуги підлягають додатковій оплаті);
3.1.4.      змінити тип належної йому Картки на іншу, за умови здійснення відповідної доплати, розмір якої визначається Виконавцем;
3.1.5.      отримувати письмові роз’яснення щодо умов цього Договору та тлумачення змісту цього Договору і Правил;
3.1.6.      вимагати від Виконавця виконання його обов’язків за цим Договором;
3.1.7.      отримувати будь -яку інформацію щодо діяльності Клубу, яка не вважається Виконавцем конфіденційною;
3.1.8.      на досудове та максимально повне врегулювання спірних питань, які можуть виникнути під час виконання цього Договору, і вживання всіх можливих досудових заходів для вирішення порушених питань;
3.1.9.      отримувати інформацію щодо діючих Правил або їх зміни за попереднім письмовим зверненням до Виконавця;
3.1.10.    на підтримку своїх законних інтересів та правомірних вимог перед третіми особами, діяльність яких взаємопов’язана з предметом Договору, - в межах компетенції Виконавця;
3.2.          Замовник зобов’язується:
3.2.1.      сплатити вартість Послуг за цим Договором;
3.2.2.      завчасно та у повному обсязі сплачувати вартість Додаткових Послуг, обраних Замовником;
3.2.3.      не передавати Картку іншим особам для її використання в Клубі (кожна Клубна картка є «іменною»);
3.2.4.      відвідувати Клуб в межах його робочого часу згідно з графіком, зазначеним у Додатку №1 цього Договору та у відповідності до типу Картки, що належить Замовнику;
3.2.5.      охайно та дбайливо ставитись до обладнання, додаткового інвентарю та іншого майна Виконавця;
3.2.6.      самостійно стежити за своїми речами та не залишати їх без нагляду;
3.2.7.      нести відповідальність за шкоду, завдану майну третіх осіб та/або Замовника, а також відповідальність за свої дії під час відвідування Клубу, включаючи відповідальність за шкоду, завдану Замовником чи особами, за яких він відповідає;
3.2.8.      переоформити Картку на іншу особу в порядку і на умовах, які визначені Правилами.
3.2.9.      дотримуватись усіх умов цього Договору та Додатків до нього.
3.3.          Виконавець має право:
3.3.1.      вимагати від Замовника сплати вартості Послуг відповідно до умов цього Договору або розірвати його в односторонньому порядку та вимагати відшкодування збитків;
3.3.2.      вимагати від Замовника дотримання усіх умов Договору та Правил;
3.3.3.      зробити зауваження Замовнику у разі порушення ним Правил, вказати на підстави такого порушення та скласти акт про порушення Замовником Договору або акт про факт нанесення шкоди майну (надалі разом – «Акти»). Акти мають бути складені комісією у складі не менш ніж однієї (1)  уповноваженої особи Виконавця та двох (2) незацікавлених осіб. Якщо Замовник відмовився від підписання Актів, про це зазначається в Актах, які вважаються складеними належним чином без підпису Замовника, за умови дотримання процедури їх складання, передбаченої цим Пунктом. З моменту складання Актів, тобто з моменту їх підписання комісією, Замовник несе відповідальність, яка передбачена цим Договором, Правилами та законодавством України та зобов’язаний, у разі завдання шкоди майну Замовника, відшкодувати її у повному обсязі. Якщо Замовник порушив Правила та/або умови цього Договору два (2) і більше разів, Виконавець має право видалити Замовника з приміщення Клубу та позбавити права відвідувати Клуб без повернення Замовнику грошових коштів, сплачених за цим Договором. У цьому разі Картка Замовника вилучається, а співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт;
3.3.4.      не допускати Замовника до приміщень Клубу, якщо зовнішній вигляд Замовника дає співробітникам Виконавця підстави вважати, що останній перебуває у стані алкогольного сп’яніння або під впливом дії будь-якої з наркотичних речовин або під дією медичних препаратів, якщо це впливає на поведінку, реакцію та свідомість Замовника, і якщо обставини, перелічені в цьому пункті Договору, є очевидними для співробітників Виконавця;
3.3.5.      вимагати від Замовника відшкодування завданих ним збитків та/або шкоди майну та/або діловій репутації Виконавця окрім третіх осіб, якщо не доведено, що шкода завдана не з вини Замовника;
3.3.6.      за існування обставин непереборної сили (форс-мажор) припиняти надання Послуг на період дії таких обставин. У такому випадку, після припинення дії форс-мажору, строк дії картки Замовника подовжується на строк існування дії обставин непереборної сили;
3.3.7.      розвивати (розширювати) комплекс Послуг (в т.ч. вводити нові типи карток) без погодження з Замовником;
3.3.8.      у разі порушення Виконавцем Пункту 3.4.2 цього Договору (за наявності його вини, якщо не доведено інше) Виконавець має право, в залежності від суттєвості порушення, визначити та надати Замовнику Послуги у вигляді додаткових відвідувань Клубу. У такому разі, якщо Замовник не використає такі додаткові відвідування або якщо він використає їх не у повному обсязі, відповідно до умови цього Пункту Договору, дія Картки припиняється і Договір вважається виконаним належним чином і в повному обсязі;
3.3.9.      інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством України.
3.4.          Виконавець зобов’язується:
3.4.1.      на підтвердження права Замовника відвідувати Клуб оформити та надати Замовникові Картку встановленого зразка за категорією та типом, обраними Замовником у відповідності до цього Договору та активувати її протягом 1-го (одного) дня з дати отримання відповідної вимоги Замовника, але не раніше сплати вартості Послуг;
3.4.2.      надавати Замовнику сплачені ним Послуги у відповідності до типу Картки останнього;
3.4.3.      забезпечити надання Послуг з дотриманням умов Договору та Правил, якість яких визначається Виконавцем;
3.4.4.      підтримувати функціонування спортивного обладнання та інвентарю, а також допоміжних побутових приміщень, призначених для користування Замовником;
3.4.5.      продовжити Строк Дії Картки Замовника у випадках, передбачених Договором та Правилами.
 
СТАТТЯ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1.          Усі спори, що можуть виникнути у зв’язку з виконанням цього Договору чи пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами або їхніми представниками. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів протягом одного календарного місяця, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному законодавством України.
4.2.          За порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та законодавством України.
4.3.          Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання свого зобов’язання.
4.4.          Замовник несе повну матеріальну відповідальність за шкоду та збитки, завдані Виконавцю шляхом псування його обладнання та іншого майна.
4.5.          Виконавець не несе ніякої відповідальності за будь-які негативні наслідки, що можуть мати місце у випадку, якщо Замовник має протипоказання щодо отримання Послуг за станом свого здоров'я.
4.6.          Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, які не є його працівниками, в тому числі осіб, які є власниками будівлі, в якій розташований Клуб, що призвели до негативних наслідків
 
СТАТТЯ 5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1.          Вартість Послуг за цим Договором становить ___________________________________________________
 
(________________________________________________________________) грн., на підставі затвердженого прейскуранту, що відповідає типу обраної Замовником картки.
5.2.          Замовник сплачує вартість Послуг за цим Договором у національній валюті України Виконавцю чи його уповноваженій особі.
 
СТАТТЯ 6. ФОРС-МАЖОР
6.1.          Сторони не несуть ніякої відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо таке невиконання чи неналежне виконання є наслідком дії обставини непереборної сили (форс-мажор).
6.2.          Сторони домовилися, щодо обставин непереборної сили, крім іншого, вони відносять: стихійні лиха; епідемії; пандемії, війни; збройні конфлікти; пожежі у будівлях (чи в їх частинах), де розташований Клуб; рішення державних органів, які заважають або унеможливлюють виконання Виконавцем своїх зобов’язань за Договором та (або) які значно погіршують становище Виконавця у порівнянні з умовами цього Договору, та (або) які на думку Виконавця завдають Замовникові суттєвого негативного впливу для виконання цього Договору; ситуації, які суттєво впливають на можливість чи неможливість Виконавця виконувати взяті на себе зобов’язання за Договором; дії власників приміщень, де розташований Клуб, у тому числі такі, які призвели до втрати права Виконавця щодо розміщення Клубу; ремонтно-профілактичні роботи у будівлях, де розташований Клуб і проведення яких не було заплановано Виконавцем заздалегідь; аварії у системах водопостачання, водовідведення, енергопостачання та кондиціювання, а також: вина третіх осіб у випадках відсутності чи погіршення комунальних послуг; вина третіх осіб у всіх інших випадках та усі інші події, виникнення, розвиток та (або) припинення яких не залежить від волі Сторін.
6.3.          На період існування обставин непереборної сили Сторона, яка зазнає впливу таких обставин, звільняється від виконання обов’язків, передбачених цим Договором. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та інші обставини, перелічені у цій Статті Договору, настання яких знаходиться поза волею Виконавця.
 
СТАТТЯ 7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ
7.1.          Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами, при цьому зобов’язання Виконавця щодо надання Послуг Замовникові виникають з моменту активації Картки, та діє до останнього дня Строку Дії Картки. Строк дії цього Договору дорівнює Строку Дії Картки.
7.2.          Активація Картки відбувається у відповідності до Пункту 8.2  Правил.
7.3.          Зміни та доповнення до цього Договору, у тому числі пов’язані з подовженням Строку Дії  Картки, можуть бути внесені за згодою Сторін, про що Сторони або їх належним чином уповноважені представники укладають відповідну додаткову угоду. Усі додаткові угоди, укладені до цього Договору, є невід'ємною частиною цього Договору.
7.4.          Цей Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку та/або від нього не можна відмовитись в односторонньому порядку крім випадків, які визначені у Пунктах 3.3.1 та 3.3.3 цього Договору.
Замовник погоджується з тим, що у разі, якщо цей Договір буде розірвано на підставі Пункту 3.3.3 цього Договору, кошти, сплачені ним у відповідності до Статті 5 цього Договору, поверненню не підлягають ні за яких умов.
Замовник запевнює та гарантує, що він усвідомлює та розуміє зміст положення цього пункту, а також погоджується з тим, що положення цього пункту є істотною умовою, на підставі якої Виконавець погодився укласти цей Договір.
7.5.          У разі дострокового припинення цього Договору з ініціативи Виконавця та на підставах, вказаних у Пункті 3.3.3 цього Договору, вважається, що Замовник отримав Послуги, а Виконавець вважається таким, що надав їх належним чином та в повному обсязі.
 
 
СТАТТЯ 8. ІНШІ УМОВИ
8.1.          Якщо Замовник не відвідує Клуб, не використовує свою Картку або використовує її не у повному обсязі внаслідок вагітності, відрядження, хвороби та (або) внаслідок будь-яких інших причин, Строк Дії Картки не змінюється, а дата закінчення строку її дії не переноситься, і, відповідно, грошові кошти, сплачені Замовником за цим Договором, поверненню не підлягають.
8.2.          У разі настання обставин, які зазначені в Пункті 8.1 цього Договору Замовник може скористатися послугою призупинення дії Картки у порядку, передбаченому  Пунктом 8 Правил.
8.3.          Якщо на момент підписання Договору, Виконавцем проводились акції, Замовник запевняє та підтверджує, що був повністю проінформований про їх умови та безвідклично погоджується з ними. Замовник також не висловлюватиме будь-яких вимог, якщо в майбутньому Виконавець проводитиме акції, що на думку Замовника є більш вигідні, ніж/та на умовах якої Замовник уклав цей Договір.
8.4.          Укладаючи Договір, Замовник усвідомлює, що жодна з причин пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни Строку Дії Картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково) сплачених Замовником за Договором.
8.5.          Цим Замовник запевнює та заявляє, що він усвідомлює, що факт укладення цього Договору означає, що: Замовник свідомо погоджується на всі умови Договору; Вартість Послуг Виконавця за цим Договором зрозуміла Замовнику, була належним чином йому повідомлена та є прийнятною для нього; стан здоров'я Замовника дозволяє йому споживати Послуги Виконавця у відповідності до цього Договору, і що Замовник не має протипоказань щодо занять спортом взагалі та фізичних навантажень зокрема; та  Замовник надає свою згоду на використання його персональних даних Виконавцем у будь-яких цілях, якщо такі цілі не суперечать чинному законодавству України.
8.6.          Укладаючи Договір Замовник надає свою згоду на проведення фото та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.
8.7.          Під час укладання Договору Замовник зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал та копію його паспорту.
8.8.          Сторони цим підтверджують, що вони скористалися своїм правом , яке передбачене Частиною 3 Статті 6 Цивільного Кодексу України, відступити від положень актів цивільного законодавства і врегулювали свої відносини у цьому Договорі на власний розсуд, що відповідає їх волевиявленню та є справедливими. При вирішенні усіх інших питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються законодавством України.
8.9.          Цей Договір складений на трьох (3) сторінках, українською мовою у двох автентичних примірниках рівної юридичної сили - по одному примірнику для кожної зі Сторін.
8.10.       Будь-які та всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною.
 
*              *              *
 
ПІДПИСИ СТОРІН:
 
ВИКОНАВЕЦЬ
Фізична особа-підприємець Бурова Я.П.
 
____________________________
ЗАМОВНИК
 _______________________________
 
 _______________________________
 
 
З ПРАВИЛАМИ ФІТНЕС-КЛУБУ  ознайомлений,  додаток отримав      ___________________________________
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
Додаток № 1